fulllogo_transparent_nobuffer

0936 394 683

Tổng đài Tư Vẫn Miễn Phí

Mẫu chuẩn (QC) hợp kim Al-Si

Tên sản phẩm: Mẫu chuẩn (QC) hợp kim Al-Si

Giá: Liên Hệ

Metals/Aluminium Base/Aluminium, Silicon Alloy

Lượt xem 507

Metals/Aluminium Base/Aluminium, Silicon Alloy

Code No. Description Unit

NCS HS49718-1--5

***sold out see new batch NCS HS49718a-1--5***Aluminium base, Si, CRM, Set of NCS HS49718 - 1-5 (only available as set), set of 5 discs set of 5 discs
NCS HS49740-1--5 ***sold out***Aluminium base, Si, CRM, Set of NCS HS49740 - 1-5 (only available as set), set of 5 discs set of 5 discs
BAM-M319 AlMgSc (Scalmalloy® powder) 100 g( powder)
BAM-M320 AlMgSc, discs, approx. 65 mm diameter and 30 mm height disc
BAM-M321 AlMgSc, discs, approx. 65 mm diameter and 30 mm height disc
ERM-EB316 Aluminium alloy AISi12, disc 50 x 30mm disc
ERM-EB312a Aluminium alloy AlMgSi0,5, disc, diameter 65 x 30mm disc
ERM-EB314a Aluminium alloy AlSi11Cu2Fe , disc, diameter 50 x 40mm disc
ERM-EB315a Aluminium alloy AlSi9Cu3, disc, diameter 65 x 30mm disc
BAM-201 Aluminium alloy GAlSi12, chips 100 g

S-PY-9704

Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9706 Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9709 Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9711 Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9714 Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9716 Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9718 Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9720 Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9913 Aluminium base, Si, CRM, 4 or less elements, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-9621 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 50 x 30 mm disc

S-PY-9524

Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9526 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9528 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9530 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9531 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9533 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9534 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9619 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9626 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9536 Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 31 mm disc

S-PY-9906

Aluminium base, Si, CRM, 5+ elements, cast, Disc 55 x 31 mm disc
HYD-VAW-3108-2 Aluminium base, Si, CRM, Al Si10Mg, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-3103-2 Aluminium base, Si, CRM, AlSi10Mg, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-3015-6 Aluminium base, Si, CRM, AlSi12(Cu), cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-3011-3 Aluminium base, Si, CRM, AlSi5Cu, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-3106-1 Aluminium base, Si, CRM, AlSi7Mg, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-3109-2 Aluminium base, Si, CRM, AlSi7Mg, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-3002-3 Aluminium base, Si, CRM, AlSi7Mg, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
MBH-54XG25D5L Aluminium base, Si, CRM, cast, batch L, Revision 1, Disc 40 mm x 15 mm disc
***sold out***MBH-54XG06H2S Aluminium base, Si, CRM, cast, batch S, Disc 40 mm x 13 mm disc

S-PY-9331

Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 50 x 30 mm disc
S-PY-02002 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 mm x 30 mm disc
S-PY-1947 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-1948 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-1950/1 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-1950/2 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-217/2 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-1005 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 31 mm disc
S-PY-1206 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 31 mm disc
S-PY-1949/1 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 31 mm disc

S-PY-212

Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 31 mm disc
S-PY-214 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 31 mm disc
S-PY-8054/1 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 31 mm disc
S-PY-813 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 31 mm disc
S-PY-907 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 31 mm disc
S-PY-1043 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-1045 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-1775 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-6009 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-6049 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc

S-PY-6052

Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-6075 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-6076/1 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-6076/2 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-8041 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-8054/2 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-932 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 32 mm disc
S-PY-004 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 33 mm disc
S-PY-005/1 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 33 mm disc
S-PY-8035 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 33 mm disc

S-PY-8045

Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 33 mm disc
S-PY-006/1 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 55 x 37 mm disc
S-ALU-421/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-427/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-431/02 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-432/02 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-455/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-456/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-461/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-465/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc

S-ALU-621/01

Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-622/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-623/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-624/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-633/01 Aluminium base, Si, CRM, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-PY-219 Aluminium base, Si, CRM, cast, Mushroom (55 x 4 mm) each
NCS HS49718-1 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49718-2 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49718-3 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49718-4 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc

NCS HS49718-5

Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49718a-1 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718a-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49718a-2 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718a-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49718a-3 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718a-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49718a-4 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718a-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49718a-5 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49718a-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49739-1 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49739-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49739-2 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49739-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49739-3 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49739-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49739-4 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49739-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc

NCS HS49739-5

Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49739-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49740-1 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49740-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49740-2 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49740-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49740-3 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49740-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49740-4 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49740-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49740-5 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 5 standards, please see NCS HS49740-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49703b-1 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49703b-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49703b-2 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49703b-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49703b-3 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49703b-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49703b-4 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49703b-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc

NCS HS49703b-5

Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49703b-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49703b-6 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49703b-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49742-1 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49742-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49742-2 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49742-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49742-3 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49742-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49742-4 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49742-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49742-5 Aluminium base, Si, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49742-1--5, Disc 62 mm x 30 mm disc
S-PY-9506 Aluminium base, Si, CRM, Phosphore, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9507 Aluminium base, Si, CRM, Phosphore, cast, Disc 55 x 30 mm disc
S-PY-9813/2 Aluminium base, Si, CRM, Phosphore, cast, Disc 55 x 30 mm disc

S-PY-977

Aluminium base, Si, CRM, Phosphore, cast, Disc 55 x 32 mm disc
NCS HS49703b-1--6 Aluminium base, Si, CRM, Set of NCS HS49703b - 1-6 (only available as set), set of 6 discs set of 6 discs
NCS HS49718a-1--5 Aluminium base, Si, CRM, Set of NCS HS49718a - 1-5 (only available as set), set of 5 discs set of 5 discs
NCS HS49739-1--5 Aluminium base, Si, CRM, Set of NCS HS49739 - 1-5 (only available as set), set of 5 discs set of 5 discs
NCS HS49742-1--5 Aluminium base, Si, CRM, Set of NCS HS49742 - 1-5 (only available as set), set of 5 discs each 62 x 30 mm set of 5 discs
HYD-VAW-3004-3 Aluminium base, Si, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-3105 Aluminium base, Si, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-2101 Aluminium base, Si, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
IMI-231P2 Aluminium base, Si, RM, cast, Mushroom 58 mm x 7 mm each
IMI-231P3 Aluminium base, Si, RM, cast, Mushroom 58 mm x 7 mm each

IMI-25WM1

Aluminium base, Si, RM, cast, Mushroom 58 mm x 7 mm each
IMI-25WM5 Aluminium base, Si, RM, cast, Mushroom 58 mm x 7 mm each
IMI-27WM1 Aluminium base, Si, RM, cast, Mushroom 58 mm x 7 mm each
IMI-620WM3 Aluminium base, Si, RM, cast, Mushroom 58 mm x 7 mm each
IMI-620WM4 Aluminium base, Si, RM, cast, Mushroom 58 mm x 7 mm each
IMI-620WM5 Aluminium base, Si, RM, cast, Mushroom 58 mm x 7 mm each
BAS-BCS-CRM 182/3 Aluminium base, Si, RM, Chips 100 g 100 g
BAS-BCS-CRM 268/1 Aluminium base, Si, RM, Chips 100 g 100 g
BAS-BCS-CRM 380/1 Aluminium base, Si, RM, Chips 100 g 100 g
BAS-BCS-CRM 505 Aluminium base, Si, RM, Chips 100 g 100 g

NIST-87a

Aluminium-silicon alloy (chips) 75 g
MBH-54XG13H5L Aluminium/Silicon Alloy, , Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 13 mm disc
MBH-54XGS20J1E Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 40 mm x 13 mm disc
MBH-54XGS20J2E Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 40 mm x 13 mm disc
MBH-54XGS20J3D Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 40 mm x 13 mm disc
MBH-54XGS20J4D Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 40 mm x 13 mm disc
MBH-54XG06H5L Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 40 mm x 13 mm disc
MBH-54XG25D1L Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 40 mm x 15 mm disc
MBH-54XG25D2K Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 40 mm x 15 mm disc
MBH-54XG231H1E Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 13 mm disc

MBH-54XG06H3P

Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 15 mm disc
MBH-54XG25D6A Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 15 mm disc
MBH-54XG25D3T Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 15 mm disc
MBH-54XG25D4P Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 15 mm disc
MBH-54XG25D2K/50mm Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 17 mm disc
MBH-54XGS20J1E/50mm Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 17 mm disc
MBH-54XGS20J2E/50mm Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 17 mm disc
MBH-54XGS20J3D/50mm Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 17 mm disc
MBH-54XGS20J4D/50mm Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 17 mm disc
MBH-54XG25D1L/50mm Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 20 mm disc

MBH-54XG231H3C

Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc ~50 mm x 13 mm disc
MBH-54XG13H4Q Aluminium/Silicon Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc ~50 mm x 15 mm disc
MBH-54XG25DXA Aluminium/Silicon Alloy, HIP, Certified Reference Material (CRM), disc 65 mm x 30 mm disc
MBH-54XG06H4R Aluminium/Silicon Alloy, HIP, Certified Reference Material (CRM), disc 65 mm x 30 mm disc
MBH-54XG231H1F Aluminium/Silicon Alloy, HIP, Certified Reference Material (CRM), disc 65 mm x 30 mm each
MBH-55XG02D5A Aluminium/Silicon/Copper Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 15 mm disc
MBH-55XG900J4F/50mm Aluminium/Silicon/Copper Alloy, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 20 mm disc
MBH-55XG28J4T Aluminium/Silicon/Copper Alloy, Cast, Reference Material (RM), disc 40 mm x 13 mm disc
MBH-55XG28J5Y Aluminium/Silicon/Copper Alloy, Cast, Reference Material (RM), disc 40 mm x 13 mm disc
MBH-55XG28J4T/50mm Aluminium/Silicon/Copper Alloy, Cast, Reference Material (RM), disc 50 mm x 17 mm disc

ALCOA-SS-390

ARCONIC - Aluminium base, CRM, 390B, Cast Alloy, 3xx, ss390, Disc 64 mm x 25 mm disc
ALCOA-SQ-15 ARCONIC - Aluminium base, Ni/Si, SUS, wrought, typical analysis, Disc 64 mm x 37 mm disc
ALCOA-SS-336 ARCONIC - Aluminium base, RM, 336, cast, Disc 64 mm x 25 mm disc
ALCOA-KA-360 ARCONIC - Aluminium base, RM, 360, wrought, Disc 64 mm x 25 mm disc
ALCOA-SS-383 ARCONIC - Aluminium base, RM, 383, cast, Disc 64 mm x 25 mm disc
ALCOA-SS-384 ARCONIC - Aluminium base, RM, 384, cast, Disc 64 mm x 25 mm disc
ALCOA-SS-4032 ARCONIC - Aluminium base, RM, 4032, wrought, trace elements will be certified, Disc 64 mm x 25 mm disc
ALCOA-KC-413 ARCONIC - Aluminium base, RM, 413, wrought, Disc 64 mm x 25 mm disc
ALCOA-KB-413 ARCONIC - Aluminium base, RM, 413, wrought, Disc 64 mm x 25 mm disc
ALCOA-KA-A332 ARCONIC - Aluminium base, RM, A332, wrought, Disc 64 mm x 25 mm disc

ALCOA-SI-9

ARCONIC - Aluminium base, RM, Si, cast, Disc 64 mm x 25 mm disc
NCS HS49745-1 Si Set, CRM, Disc 62 mm x 30 mm, set only see NCS HS49745-1--6 Disc 62 mm ? x 30 mm
NCS HS49745-2 Si Set, CRM, Disc 62 mm x 30 mm, set only see NCS HS49745-1--6 Disc 62 mm ? x 30 mm
NCS HS49745-3 Si Set, CRM, Disc 62 mm x 30 mm, set only see NCS HS49745-1--6 Disc 62 mm ? x 30 mm
NCS HS49745-4 Si Set, CRM, Disc 62 mm x 30 mm, set only see NCS HS49745-1--6 Disc 62 mm ? x 30 mm
NCS HS49745-6 Si Set, CRM, Disc 62 mm x 30 mm, set only see NCS HS49745-1--6 Disc 62 mm ? x 30 mm
MBH-54XG06H5L/50mm Si, CRM, cast, Batch L, Revision 1, Disc 50 mm x 17 mm disc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
logo_zalofb
TÌM KIẾM NHANH
Dưới 1.000.000 VND
1.000.000-2.000.000 VND
2.000.000-10.000.000 VND
Trên 10.000.000 VND
Sản phẩm chính hãng
Hàng hóa đa dạng, phong phú nhiều chủng loại
Vận chuyển siêu tốc
Giao hàng tận nơi,đảm bảo chất lượng sản phẩm
Uy tín, chất lượng
Cam kết chính sách bảo hành và chế độ hậu mãi
LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA COACH

Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016

VPGD: Số 15-A15 Khu Đô Thị Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: ‎0243 633 2120 

Hotline: 0936 394 683 | Email: [email protected]

KẾT NỐI

Khách hàng tiêu biểukh-123

Các đối tác lớn:
logo-sub
Bản quyền thuộc về ALPHA COACH