fulllogo_transparent_nobuffer

0936 394 683

Tổng đài Tư Vẫn Miễn Phí

Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Trung Quốc - Chinese Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari

Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Trung Quốc - Chinese Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari
danh-sach-cac-thuoc-thu-duoc-theo-duoc-dien-trung-quoc-chinese-pharmacopoeia-cpachem-bungari - ảnh nhỏ  1

Tên sản phẩm: Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Trung Quốc - Chinese Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari

Giá: Liên Hệ

Indicator Solutions
Limit Tests
Test Papers
Test Solutions

Lượt xem 376

Indicator Solutions

Ref. Number Description Volume msr Validity
CH8005001.L04 Azo Violet Indicator Solution 40 ml 12
CH8005002.L04 Brilliant Green Indicator Solution 100 ml 12
CH8005003.L04 Bromocresol Green Indicator Solution 100 ml 12
CH8005004.L04 Bromocreosol Purple Indicator Solution 100 ml 12
CH8005005.L04 Bromophenol Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005006.L04 Bromothymol Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005007.L04 Congo Red Indicator Solution 100 ml 12
CH8005008.L04 Cresol Red Indicator Solution 40 ml 12
CH8005009.L04 m-Cresol Purple Indicator Solution 100 ml 12
CH8005010.L04 Cresol Red - Thymol Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005011.L04 Crystal Violet Indicator Solution 40 ml 12
CH8005012.L04 Dimethyl Yellow Indicator Solution 40 ml 12
CH8005013.L04 Diphenylcarbazide Indicator Solution 40 ml 12
CH8005014.L04 Dithizone (Diphenylthiocarbazone) Indicator Solution 40 ml 12
CH8005015.L04 Eriochrome Black T Indicator Mixture 100 ml 12
CH8005016.L04 Eosin Sodium Indicator Solution 100 ml 12
CH8005017.L04 Ferric Ammonium Sulfate Indicator Solution 100 ml 12
CH8005018.L04 Litmus Indicator Solution 250 ml 12
CH8005019.L04 Malachite Green Indicator Solution 100 ml 6
CH8005020.L04 Methyl Orange Indicator Solution 100 ml 12
CH8005021.L04 Methyl Orange - Methylene Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005022.L04 Methyl Red Indicator Solution 100 ml 12
CH8005023.L04 Methyl Red - Bromocresol Green Indicator Solution 100 ml 12
CH8005024.L04 Methyl Red - Methylene Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005025.L04 Methylene Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005026.L04 Naphtholbenzein Indicator Solution 100 ml 12
CH8005027.L04 Neutral Red Indicator Solution 100 ml 12
CH8005028.L04 Nile Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005029.L04 p-Nitrophenol Indicator Solution 40 ml 12
CH8005030.L04 Phenol Red Indicator Solution 100 ml 12
CH8005031.L04 Phenolphtalein Indicator Solution 100 ml 12
CH8005032.L04 Potassium Chromate Indicator Solution 100 ml 12
CH8005033.L04 Quinaldine Red Indicator Solution 100 ml 12
CH8005034.L04 Quinaldine Red - Methylene Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005035.L04 Sodium Alizarinsulfonate Indicator Solution 100 ml 12
CH8005036.L04 Sudan IV Indicator Solution 100 ml 12
CH8005037.L04 Thymol Blue Indicator Solution 100 ml 12
CH8005038.L04 Thymolphthalein Indicator Solution 100 ml 12


Limit Tests

Ref. Number Description Volume msr Validity
CH0808.L1 Ammonium chloride standard solution (10 ug/ml NH4) 100 ml 12
CH0822.L1 Arsenic standard (stock solution) 100 ml 12
CH0805.L1 Fluoride standard solution (20 ug/ml F) 100 ml 12
CH0807.L1 Iron standard (stock solution) 100 ml 12
CH0821.L1 Lead standard (stock solution) 100 ml 12
CH0802.L1 Potassium sulfate standard solution (100 ug/ml SO4) 100 ml 12
CH0804.L1 Selenium standard solution (1 ug/ml Se) 100 ml 12
CH0801.L1 Sodium chloride standard  (stock solution) 100 ml 12


Test Papers

Ref. Number Description Volume msr Validity
CH8003001 Ammoniated-Silver Nitrate Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003002 Benzidine - Cupric Acetate Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003003 Blue Litmus Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003004 Cadmium Acetate Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003005 Congo Red Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003006 Lead Acetate Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003007 Mercuric Bromide Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003008 Mercuric Dichloride Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003009 Mercuric Nitrate Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003010 Red Litmus Test Paper 1 pack of 50 12
CH8003011 Starch-Iodide Test Paper (Pack of 50) 1 pack of 50 12


Test Solutions

Ref. Number Description Volume msr Validity
CH8002001.1L Acetic Acid, Dilute 1000 ml 24
CH8002002.10 N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester TS 10 ml 12
CH8002003.L1 Acid Ferric Ammonium Sulfate TS 100 ml 12
CH8002004.L1 Acid Stannous Chloride TS 100 ml 3
CH8002005.1L Alizarin Fluoro Blue TS 1000 ml 12
CH8002006.L2 Alkaline Cupric Citrate TS (I+II) 100+100 ml 12
CH8002007.L2 Alkaline Cupric Tartrate TS (I+II) 100+100 ml 12
CH8002008.L5 Alkaline Mercuric-Potassium Iodide TS 500 ml 12
CH8002009.L2 Alkaline Hydroxylamine TS (I+II) 100+100 ml 12
CH8002010.L1 Alkaline Sodium Nitroprusside TS 100 ml 6
CH8002011.L1 Alkaline Tetrazolium Blue TS 100 ml 12
CH8002012.L1 Aluminium trichloride TS 100 ml 12
CH8002013.1L Ammonia TS 1000 ml 12
CH8002014.L1 Ammoniated Ammonium Chloride TS 100 ml 12
CH8002015.L5 Ammoniated Cupric Chloride TS 500 ml 12
CH8002016.L1 Ammoniated Nickel Nitrate TS 100 ml 12
CH8002017.L05 Ammoniated Silver Nitrate TS 30 ml 6
CH8002018.L1 Ammoniated Sodium Ferricyanide TS 100 ml 12
CH8002019.L1 Ammonium Acetate TS 100 ml 12
CH8002020.L1 Ammonium Carbonate TS 100 ml 12
CH8002021.L1 Ammonium Ceric Nitrate TS 1000 ml 12
CH8002022.L1 Ammonium Chloride TS 100 ml 12
CH8002023.L1 Ammonium Magnesium Chloride TS 100 ml 6
CH8002024.L1 Ammonium Mercuric Thiocyanate TS 100 ml 12
CH8002025.1L Ammonium Molybdate TS 1000 ml 12
CH8002026.L1 Ammonium Molybdate in Sulfuric Acid TS 100 ml 12
CH8002027.L1 Ammonium Oxalate TS 100 ml 12
CH8002028.L1 Ammonium Thiocyanate TS 100 ml 24
CH8002029.L1 Ammonium Vanadate TS 100 ml 12
CH8002030.L1 Anthrone TS 100 ml 3
CH8002031.L1 Barium Chloride TS 100 ml 24
CH8002032.L1 Barium Nitrate TS 100 ml 24
CH8002033.L1 Brilliant Green TS 100 ml 12
CH8002034.L1 Bromine TS 100 ml 3
CH8002035.L1 Bromine-Potassium Bromide TS 100 ml 12
CH8002036.L05 Bromothymol Blue TS 50 ml 24
CH8002037.L1 Calcium Chloride TS 100 ml 12
CH8002038.L1 Chloral Hydrate TS 100 ml 12
CH8002039.L1 Citric Acetic Anhydride TS 100 ml 12
CH8002040.L1 Cobaltous Chloride CS 100 ml 12
CH8002041.L1 Cupric Acetate TS 100 ml 12
CH8002042.L1 Cupric Acetate Concentrated TS 100 ml 12
CH8002043.L1 Cupric Sulfate TS 100 ml 12
CH8002044.1L Cupric Iodotartrate TS 1000 ml 12
CH8002045.L1 Diaminonaphthalene TS 100 ml 12
CH8002046.L01 Diazotized Dinitroaniline TS 10 ml 12
CH8002047.L1 2,6-Dichloroindenophenol Sodium TS 100 ml 12
CH8002048.L1 Dimethylglyoxime TS 100 ml 12
CH8002049.L1 Dinitrobenzene TS 100 ml 12
CH8002050.L1 Dinitrobenzoic Acid TS 100 ml 12
CH8002051.L1 Dinitrophenylhydrazine TS 100 ml 6
CH8002052.L1 Dinitrophenylhydrazine Dilute TS 100 ml 6
CH8002053.L1 Diphenylamine TS 100 ml 12
CH8002054.L1 Disodium Hydrogen Phosphate TS 100 ml 12
CH8002055.1L Ethanol, Dilute TS 1000 ml 12
CH8002056.L1 Ethanolic p-Dimethylaminobenzaldehyde TS 100 ml 12
CH8002057.L1 Ethanolic Dinitrophenylhydrazine TS 100 ml 6
CH8002058.L1 Ethanolic Hydroxylamine Hydrochloride TS 100 ml 3
CH8002059.L1 Ethanolic Mercuric Bromide TS 100 ml 12
CH8002060.L1 Ethanolic Silver Nitrate TS 100 ml 12
CH8002061.L1 Ethanolic Sodium Nitrite TS 100 ml 12
CH8002062.1L Ethanolic Sulfuric Acid TS 1000 ml 12
CH8002063.L1 Ferric Chloride TS 100 ml 18
CH8002064.L1 Ferric Sulfate TS 100 ml 12
CH8002065.L1 Folin phenol TS 100 ml 12
CH8002066.L1 Glycerin Dilute TS 100 ml 12
CH8002067.L1 Glycerin-ethanol TS 100 ml 12
CH8002068.1L Hydrochloric Acid TS 1000 ml 24
CH8002069.1L Hydrochloric Acid Dilute TS 1000 ml 24
CH8002071.L1 Hydroxylamine Hydrochloride TS 100 ml 24
CH8002072.L1 Indigo Carmine TS 100 ml 6
CH8002073.L1 Indole Medium TS 100 ml 12
CH8002074.L1 Iodine Potassium Iodide TS 100 ml 12
CH8002075.L1 Lanthanum TS 100 ml 24
CH8002076.L1 Lead Acetate TS 100 ml 12
CH8002077.L1 Lead Subacetate TS 100 ml 6
CH8002078.L1 Lead Subacetate, Dilute TS 100 ml 6
CH8002079.L1 Magnesium Sulfate TS 100 ml 12
CH8002080.L1 Magnesium Sulfate, Dilute TS 100 ml 12
CH8002081.L1 Mercuric acetate TS 100 ml 12
CH8002082.L1 Mercuric Dichloride TS 100 ml 12
CH8002083.L1 Mercuric Nitrate TS 100 ml 12
CH8002084.L1 Mercuric-Potassium Iodide TS 100 ml 12
CH8002085.L1 Mercuric Sulfate TS 100 ml 18
CH8002086.L1 Mercurous Nitrate TS 100 ml 12
CH8002087.L1 Modified Potassium Iodobismuthate TS 100 ml 6
CH8002088.L1 Molybdenum Phosphotungstate TS 100 ml 6
CH8002089.L1 alfa-Naphthol TS 100 ml 12
CH8002090.L1 Ninhydrin TS 100 ml 12
CH8002091.L1 Nitric Acid Dilute TS 100 ml 24
CH8002092.L1 Oxalic Acid TS 100 ml 12
CH8002093.L1 Perchloric Acid TS 100 ml 12
CH8002094.L1 Phenylhydrazine Sulfate TS 100 ml 6
CH8002095.L1 Phosphomolybdic Acid TS 100 ml 12
CH8002096.L1 Phosphomolybdotungstic acid solution 100 ml 12
CH8002097.L1 Phosphotungstic Acid TS 100 ml 12
CH8002098.L1 Phthalaldehyde TS 100 ml 12
CH8002099.L1 Potassium Acetate TS 100 ml 12
CH8002100.L1 Potassium Carbonate TS 100 ml 12
CH8002101.L1 Potassium Chromate TS 100 ml 12
CH8002102.L1 Potassium Cyanide TS 100 ml 12
CH8002103.L1 Potassium Dichromate TS 100 ml 12
CH8002104.L1 Potassium Hydroxide TS 100 ml 24
CH8002105.L1 Potassium Iodobismuthate TS 100 ml 3
CH8002106.L1 Potassium Pyroantimonate 100 ml 12
CH8002107.L1 Potassium Sulfate TS 100 ml 24
CH8002108.L1 Resorcinol TS 100 ml 12
CH8002109.L1 Silver Diethyldithiocarbamate TS 100 ml 12
CH8002110.L1 Sodium Acetate TS 100 ml 12
CH8002111.1L Sodium Acetate - Sodium Hydroxide TS 1000 ml 12
CH8002112.L1 Sodium Bicarbonate TS 100 ml 12
CH8002113.L1 Sodium Carbonate TS 100 ml 24
CH8002114.L1 Sodium Diethyldithiocarbamate TS 100 ml 12
CH8002115.L1 Sodium Hydroxide TS 100 ml 24
CH8002116.L1 Sodium Nitrite TS 100 ml 12
CH8002117.L1 Sodium Periodate TS 100 ml 12
CH8002118.L1 Sodium Tungstate TS 100 ml 12
CH8002119.1L Sulfuric Acid, Dilute 1000 ml 24
CH8002120.L1 Tetramethylammonium Hydroxide TS 100 ml 12
CH8002121.L1 Titanium Sulfate TS 100 ml 24
CH8002122.L1 Trichloroacetic Acid TS 100 ml 12
CH8002123.L1 Vanillin Sulfuric Acid TS 100 ml 12
CH8002124.L1 Vanillin TS 100 ml 12
CH8002125.L1 Zinc Chloride - Iodine TS 100 ml 12
CH8002126.L1 Zinc Uranyl Acetate TS 100 ml 12
CH8002127.1L Ammonium thiocyanate-cobalt (II) nitrate TS 1000 ml 12
CH8002127.L1 Ammonium thiocyanate-cobalt (II) nitrate TS 100 ml 12

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
logo_zalofb
TÌM KIẾM NHANH
Dưới 1.000.000 VND
1.000.000-2.000.000 VND
2.000.000-10.000.000 VND
Trên 10.000.000 VND
Sản phẩm chính hãng
Hàng hóa đa dạng, phong phú nhiều chủng loại
Vận chuyển siêu tốc
Giao hàng tận nơi,đảm bảo chất lượng sản phẩm
Uy tín, chất lượng
Cam kết chính sách bảo hành và chế độ hậu mãi
LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA COACH

Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016

VPGD: Số 15-A15 Khu Đô Thị Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: ‎0243 633 2120 

Hotline: 0936 394 683 | Email: [email protected]

KẾT NỐI

Khách hàng tiêu biểukh-123

Các đối tác lớn:
logo-sub
Bản quyền thuộc về ALPHA COACH