fulllogo_transparent_nobuffer

0936 394 683

Tổng đài Tư Vẫn Miễn Phí

Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Ấn Độ - India Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari

Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Ấn Độ - India Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari
danh-sach-cac-thuoc-thu-duoc-theo-duoc-dien-an-do-india-pharmacopoeia-cpachem-bungari - ảnh nhỏ  1

Tên sản phẩm: Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Ấn Độ - India Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari

Giá: Liên Hệ

General reagents
Indicators and indicators test papers
Volumetric reagents and solutions

Lượt xem 311

General reagents

Ref. Number Description Volume msr Validity
IP004 Potassium Chloride 0.2M 1000 ml 6
IP005 Potassium Dihydrogen Phosphate 0.2M 1000 ml 6
IP006 Potassium Hydrogen Phthalate 0.2M 1000 ml 6
IP061 Acetic Acid, Dilute 1000 ml 24
IP062 Acetic Acid Sp. ,Dilute 1000 ml 24
IP063 Acetic Anhydride-Dioxan Solution 50 ml 12
IP064 Aluminium Chloride Solution 100 ml 12
IP065 Aminohydroxynaphthalenesulphonic Acid Solution 100 ml 12
IP067 Ammonia-Ammonium Chloride Solution, Strong 100 ml 12
IP068 Ammonia-Cyanide Solution Sp 100 ml 12
IP069 Ammonia-Cyanide Wash Solution 100 ml 12
IP072 Ammonia Solution, Dilute 1000 ml 12
IP074 Ammonia Solution Sp., Dilute 100 ml 12
IP075 Ammonia Solution, Iron-free 100 ml 12
IP076 Ammonium Acetate, 0.1M 1000 ml 12
IP077 Ammonium Carbonate, 2M 1000 ml 12
IP078 Ammonium Carbonate Solution 100 ml 12
IP079 Ammonium Chloride, 2M 1000 ml 12
IP080 Ammonium Chloride-Ammonium Hydroxide Solution 100 ml 12
IP081 Ammonium Chloride Solution 100 ml 12
IP082 Ammonium Chloride Solution (Nessler's) 1000 ml 12
IP083 Ammonium Citrate Solution 1000 ml 12
IP084 Ammonium Citrate Solution, Alkaline 100 ml 12
IP085 Ammonium Citrate Solution Sp 100 ml 12
IP086 Ammonium Mercurithiocyanate Solution 100 ml 12
IP087 Ammonium Molybdate Solution 100 ml 12
IP088 Ammonium Molybdate Solution, Ethanolic (A+B) 50+200 ml 12
IP089 Ammonium Molybdate-Sulphuric Acid Solution 100 ml 12
IP090 Ammonium Nitrate, 0.007M 1000 ml 12
IP091 Ammonium Oxalate, 0.1M 1000 ml 12
IP092 Ammonium Oxalate Solution 100 ml 12
IP093 Ammonium Phosphate, Dibasic, 0.2M 1000 ml 12
IP095 Ammonium Thiocyanate Solution 100 ml 12
IP096 Ammonium Thioglycollate Solution 100 ml 12
IP097 Anisaldehyde Solution 100 ml 12
IP098 Anisaldehyde Solution, Ethanolic 100 ml 12
IP099 Antimony Trichloride Reagent (Solution I) 100 ml 12
IP100 Antimony Trichloride Solution 100 ml 12
IP101 Barium Chloride Solution 100 ml 12
IP101a Barium Chloride Solution 1000 ml 12
IP102 Barium Hydroxide, 0.1M 1000 ml 24
IP103 Barium Hydroxide Solution 1000 ml 24
IP104 Blue Tetrazolium Solution 100 ml 12
IP105 Borax, 0.2 M 1000 ml 12
IP106 Boric Acid Solution 250 ml 12
IP107 Bromine, 0.0167M 1000 ml 12
IP108 Bromine Solution 100 ml 12
IP109 Bromine Solution, Acetic 1000 ml 12
IP110 Bromine Water 100 ml 3
IP111 Cadmium Iodide Solution 100 ml 12
IP113 Calcium Chloride Solution 100 ml 12
IP114 Cerous Nitrate Solution 1000 ml 12
IP115 Chloral Hydrate Solution 100 ml 12
IP116 Chloroform Water 1000 ml 12
IP117 Chromic Acid Solution 1000 ml 12
IP118 Chromotropic Acid Solution 100 ml 12
IP119 Citric Acid,0.1 M 1000 ml 12
IP120 Citric-Molybdic Acid Solution 1000 ml 12
IP121 Cobalt Chloride Solution 100 ml 12
IP122 Cobalt Thiocyanate Solution 100 ml 12
IP123 Copper Solution, Alkaline (Solution I) 1000 ml 12
IP124 Copper Solution, Alkaline (Solution II) 100 ml 12
IP125 Cupric Chloride-Pyridine Reagent 100 ml 12
IP126 Cupri-Citric Solution 100 ml 12
IP127 Cupric Sulphate 0.02 M 1000 ml 12
IP128 Cupric Sulphate Solution 1000 ml 12
IP129 Cupric Sulphate Solution, Weak 1000 ml 12
IP130 Cupri-Tartaric Solution (I+II) 500+500 ml 12
IP131 Diazobenzenesulphonic Acid Solution 100 ml 12
IP132 Dichloroacetic Acid Solution 500 ml 12
IP133 Digoxin Reagent 100 ml 12
IP134 Dimethylaminobenzaldehyde Solution, Ethanolic 250 ml 12
IP135 Dimethylformamide Solution (5% v/v) 100 ml 12
IP136 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine Sulphate Solution 100 ml 12
IP137 Dinitrobenzene Solution 100 ml 12
IP138 Dinitrobenzoic Acid Solution 100 ml 12
IP139 Diphenylamine Solution 100 ml 12
IP140 Diphenylcarbazone Mercuric Reagent (I+II) 100+100 ml 12
IP141 Dipotassium Hydrogen Phosphate, 0.1M 1000 ml 12
IP144 Disodium Hydrogen Phosphate Solution 100 ml 12
IP145 Ethanol 90% (v/v) 1000 ml 24
IP146 Ethanol 80% (v/v) 1000 ml 24
IP147 Ethanol 75% (v/v) 1000 ml 24
IP148 Ethanol 70% (v/v) 1000 ml 24
IP149 Ethanol 60% (v/v) 1000 ml 24
IP150 Ethanol 50% (v/v) 1000 ml 24
IP151 Ethanol 40% (v/v) 1000 ml 24
IP152 Ethanol 25% (v/v) 1000 ml 24
IP153 Ethanol 20% (v/v) 1000 ml 24
IP154 Ethanol, aldehyde-free 1000 ml 12
IP155 Ferric Ammonium Sulphate Solution 100 ml 12
IP156 Ferric Ammonium Sulphate Solution, Acid 100 ml 12
IP157 Ferric Chloride-Ferricyanide-Arsenite Solution (I+II+III) 500+500+100 ml 12
IP158 Ferric Chloride Solution 100 ml 12
IP159 Ferric Chloride Test Solution 100 ml 12
IP160 Formic Acid, 15M 100 ml 12
IP161 Hydrazine-molybdate Reagent 100 ml 12
IP162 Hydrazine Reducing Mixture 100 ml 12
IP164 Hydrochloric Acid, Dilute 1000 ml 24
IP166 Hydrochloric Acid AsT, Stannated 100 ml 24
IP167 Hydroxylamine Hydrochloride Reagent 1000 ml 12
IP168 Hydroxylamine Hydrochloride Solution 100 ml 12
IP169 Hydroxylamine Hydrochloride Solution Sp 100 ml 12
IP170 Hydroxylamine Solution, Ethanolic(90%) 100 ml 12
IP171 Hypophosphorus Reagent 100 ml 12
IP172 Imidazole-Mercury Reagent 100 ml 12
IP173 Imidazole Solution 100 ml 12
IP174 Indigo Carmine Solution 100 ml 12
IP176 Iodine bromide solution 1000 ml 12
IP177 Iodine Solution 100 ml 12
IP178 Lanthanum Nitrate Solution 100 ml 12
IP179 Lead Acetate Cotton 10 ml 12
IP180 Lead Acetate Solution 1000 ml 6
IP181 Lead Nitrate Solution 1000 ml 12
IP182 Lead Nitrate Stock Solution 1000 ml 12
IP183 Lead Subacetate Solution 100 ml 6
IP184 Lithium Perchlorate, 0.1 M 1000 ml 12
IP185 Magenta Solution, Decolorised 100 ml 12
IP186 Magnesium Sulphate Solution, Ammoniacal 100 ml 12
IP187 Mercuric Acetate Solution 100 ml 6
IP188 Mercuric Bromide Solution, ethanolic 100 ml 12
IP189 Mercuric Chloride, 0.2 M 1000 ml 12
IP190 Mercuric Chloride Solution 100 ml 12
IP191 Mercuric Sulphate Solution 100 ml 12
IP192 Methanesulphonic Acid, 2 M Methanolic 1000 ml 12
IP193 Methanol, Aldehyde-free 1000 ml 24
IP194 Naphthalenediol Reagent Solution 100 ml 6
IP195 Ninhydrin Solution 100 ml 12
IP196 Ninhydrin Solution, Ethanolic 100 ml 12
IP198 Nitric Acid, Dilute 100 ml 24
IP199 4-Nitrobenzyl Chloride Solution 100 ml 12
IP200 Pararosaniline Solution, Decolorised 100 ml 12
IP202 Periodic-Acetic Acids Solution 100 ml 12
IP203 Phenanthroline Solution 100 ml 12
IP204 Phenol Reagent 100 ml 12
IP205 Phosphomolybdic Acid Reagent 100 ml 12
IP207 Phosphoric Acid, Dilute 100 ml 12
IP208 Phosphotungstic Acid Solution 100 ml 12
IP209 Picric Acid Solution 100 ml 12
IP210 Potassium Bromate, 0.0167 M 1000 ml 12
IP211 Potassium Bromate, 0.0333 M 1000 ml 12
IP212 Potassium Bromide, 0.001 M 1000 ml 12
IP213 Potassium Carbonate, 2 M 1000 ml 12
IP214 Potassium Chromate Solution 100 ml 12
IP215 Potassium Cupri-Tartrate Solution (500ml + 500 ml) 1000 ml 12
IP216 Potassium Cyanide Solution 100 ml 12
IP217 Potassium Cyanide Solution Sp 100 ml 12
IP218 Potassium Dichromate Solution 1000 ml 12
IP219 Potassium Dichromate Solution, Dilute 1000 ml 12
IP220 Potassium Dichromate Solution UV( 2x10 ml Potassium Dichromate Solution for Absorbance Control at 430 nm and 6x10 ml blank) 80 ml 12
IP222 Potassium Ferrocyanide Solution 100 ml 6
IP225 Potassium Hydroxide Solution 100 ml 12
IP227 Potassium Iodate Solution 100 ml 12
IP228 Potassium Iodide, 1M 100 ml 12
IP229 Potassium Iodide Solution 100 ml 12
IP230 Potassium Iodide Solution, Dilute 100 ml 12
IP231 Potassium Iodide Solution, Iodinated 100 ml 12
IP232 Potassium Iodobismuthate Solution 500 ml 6
IP233 Potassium Iodobismuthate Solution, Acetic 100 ml 3
IP234 Potassium Iodobismuthate Solution, Dilute 500 ml 6
IP235 Potassium Iodoplatinate solution 10 ml 12
IP236 Potassium Mercuri-Iodide Solution 100 ml 12
IP237 Potassium Mercuri-Iodide Solution, Alkaline 500 ml 12
IP239 Potassium Permanganate-Phosphoric Acid Solution 100 ml 12
IP240 Potassium Permanganate Solution 100 ml 12
IP240a Potassium Permanganate Solution 1000 ml 12
IP241 Potassium Permanganate Solution, Dilute 100 ml 12
IP241a Potassium Permanganate Solution, Dilute 1000 ml 12
IP242 Potassium Thiocyanate Solution 100 ml 12
IP242a Potassium Thiocyanate Solution 1000 ml 12
IP244 Quinoline Solution 100 ml 6
IP245 Semicarbazide Acetate Solution 100 ml 12
IP247 Silver Nitrate Solution 100 ml 24
IP248 Silver Nitrate-Pyridine Reagent 100 ml 12
IP249 Sodium Arsenite, 0.1 M 1000 ml 12
IP250 Sodium Arsenite Solution 100 ml 12
IP252 Sodium Bicarbonate Solution 1000 ml 12
IP255 Sodium Carbonate Solution 100 ml 12
IP256 Sodium Carbonate Solution, Dilute 100 ml 12
IP258 Sodium 1 Decasulphonate Solution 100 ml 12
IP260 Sodium Heptanesulphonate 100 ml 12
IP261 Sodium Hexanesulphonate, 0.03M 1000 ml 12
IP264 Sodium Hydroxide Solution 100 ml 12
IP265 Sodium Hydroxide Solution, Dilute 100 ml 12
IP266 Sodium Hypobromite Solution, Alkaline 100 ml 6
IP268 Sodium Molybdotungstophosphate solution 500 ml 12
IP269 Sodium Nitroprusside Carbonate Solution 100 ml 6
IP270 Sodium Octanesulphonate, 0.02M 1000 ml 12
IP271 Sodium Phosphate Solution 100 ml 12
IP272 Sodium Sulphide Solution 100 ml 6
IP274 Stannous Chloride Solution 100 ml 3
IP275 Stannous Chloride Solution AsT  100 ml 3
IP275a Stannous Chloride Solution AsT  1000 ml 12
IP276 Starch Iodide Solution 100 ml 6
IP277 Starch Solution 100 ml 6
IP279 Sulphomolybdic Acid Solution 100 ml 12
IP282 Sulphuric Acid, Dilute 100 ml 24
IP285 Sulphuric Acid-Formaldehyde Reagent 100 ml 12
IP288 Thiocetamide Solution 1000 ml 12
IP289 Trichloroacetic Acid Solution 1000 ml 12
IP290 Wash Solution pH 2.5 500 ml 12
IP291 Water,Ammonia-free 1000 ml 12
IP292 Water, Carbon Dioxide-free 1000 ml 12
IP293 Zinc and Sodium Carbonate Reagent 30 ml 12
IP294 Zinc Chloride-Formic Acid solution 1000 ml 12
IP295 Zinc Chloride Solution, Iodinated 100 ml 12
IP297 Zinc Sulphate Solution 100 ml 6
IP298 Zirconyl Nitrate Solution 100 ml 12
IP299 Alizarin Red S Solution 100 ml 12


Indicators and indicators test papers

Ref. Number Description Volume msr Validity
IP300 Brilliant Green Solution 100 ml 12
IP301 Bromocresol Green Solution 100 ml 24
IP302 Bromocresol Purple Solution 100 ml 24
IP303 Bromophenol Blue Solution 100 ml 24
IP304 Bromothymol Blue Solution 100 ml 12
IP306 Cresol Red Solution 100 ml 12
IP307 Crystal Violet Solution 100 ml 12
IP308 Dimethyl Yellow Solution 100 ml 12
IP309 Eosin Solution 100 ml 12
IP310 Eriochrome Black T Mixture 100 ml 24
IP311 Ferroin Solution 100 ml 24
IP312 Litmus Solution 250 ml 12
IP313 Metanil Yellow Solution 100 ml 12
IP314 Methyl Orange Solution 100 ml 24
IP315 Methyl Red-Methylene Blue Solution 100 ml 12
IP316 Methyl Red Solution 100 ml 18
IP317 Methylene Blue Solution 100 ml 12
IP318 1-Naphtholbenzein Solution 100 ml 12
IP319 Neutral Red Solution 100 ml 12
IP320 Nile Blue A Solution 100 ml 12
IP321 Phenol Red Solution 100 ml 12
IP322 Phenolphthalein Solution 100 ml 24
IP323 Phenolphthalein Solution, Dilute 100 ml 12
IP324 Phenolphthalein-Thymol Blue Solution (A+B) 100+150 ml 12
IP325 Pyridylazonaphthol Solution 100 ml 12
IP326 Quinaldine Red Solution 100 ml 24
IP327 Ruthenium Red Solution 100 ml 12
IP328 Thymol Blue Solution 100 ml 24
IP329 Thymol Blue Solution, Ethanolic 100 ml 12
IP330 Thymolphthalein Solution 100 ml 24
IP331 Titan Yellow Solution 100 ml 12
IP332 Xylenol Orange Mixture 50 ml 12
IP333 Lead Acetate Paper (Pack of 50) 1 pack of 50 12
IP334 Mercuric Chloride Paper 1 pack of 50 12
IP335 Starch Iodate Paper 1 pack of 50 12
IP336 Starch Iodide Paper 1 pack of 50 12
IP337 Titan Yellow Paper 1 pack of 50 12


Volumetric reagents and solutions

Ref. Number Description Volume msr Validity
IP362 Barium Chloride 0.05M 1000 ml 12
IP363 Benzethonium Chloride  0.004M 1000 ml 12
IP364 Bromine 0.05M 1000 ml 12
IP365 Ceric Ammonium Nitrate 0.1 M 1000 ml 12
IP366 Ceric Ammonium Sulphate 0.1M 1000 ml 12
IP367 Cupric Sulphate 0.02M 1000 ml 12
IP368 Dioctyl Sodium Sulphosuccinate 0.0005M 100 ml 12
IP369 Disodium Edetate 0.1M 1000 ml 24
IP370 Ferric Ammonium Sulphate 0.1M 1000 ml 24
IP371 Ferrous Ammonium Sulphate 0.1 M 1000 ml 12
IP372 Hydrochloric Acid 1M 1000 ml 24
IP373 Hydrochloric Acid Methanolic 0.05 M 1000 ml 24
IP374 Iodine 0.05 M 1000 ml 12
IP375 Lead Nitrate 0.1 M 1000 ml 24
IP376 Magnesium Sulphate 0.05 M 1000 ml 12
IP377 Mercuric Nitrate 0.02M 1000 ml 12
IP378 Nitric Acid 1M 1000 ml 12
IP379 Perchloric Acid 0.1 M 1000 ml 12
IP380 Potassium Dichromate 0.0167 M 1000 ml 12
IP381 Potassium Hydrogen Phthalate 0.05 M 1000 ml 12
IP382 Potassium Hydroxide 0.1 M 1000 ml 12
IP383 Potassium Hydroxide Ethanolic 0.1M 1000 ml 12
IP384 Potassium Hydroxide in ethanol (60%) 0.5 M 1000 ml 12
IP385 Potassium Iodate 0.05 M 1000 ml 12
IP386 Potassium Permanganate 0.02 M 1000 ml 12
IP387 Silver Nitrate 0.1 M 1000 ml 24
IP388 Sodium Hydroxide 1M 1000 ml 12
IP389 Sodium Hydroxide Ethanolic 0.1 M 1000 ml 12
IP390 Sodium Methoxide 0.1 M 1000 ml 12
IP391 Sodium Nitrite 0.1 M 1000 ml 12
IP392 Sodium Thiosulphate 0.1M 1000 ml 12
IP393 Sulphuric Acid 0.5M 1000 ml 24
IP394 Sulphuric Acid Ethanolic 0.25M 1000 ml 24
IP395 Tetrabutylammonium Hydroxide 0.1M 1000 ml 12
IP396 Zinc Chloride 0.1M 1000 ml 24
IP397 Zinc Sulphate 0.1M 1000 ml 24

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
logo_zalofb
TÌM KIẾM NHANH
Dưới 1.000.000 VND
1.000.000-2.000.000 VND
2.000.000-10.000.000 VND
Trên 10.000.000 VND
Sản phẩm chính hãng
Hàng hóa đa dạng, phong phú nhiều chủng loại
Vận chuyển siêu tốc
Giao hàng tận nơi,đảm bảo chất lượng sản phẩm
Uy tín, chất lượng
Cam kết chính sách bảo hành và chế độ hậu mãi
LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA COACH

Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016

VPGD: Số 15-A15 Khu Đô Thị Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: ‎0243 633 2120 

Hotline: 0936 394 683 | Email: [email protected]

KẾT NỐI

Khách hàng tiêu biểukh-123

Các đối tác lớn:
logo-sub
Bản quyền thuộc về ALPHA COACH