fulllogo_transparent_nobuffer

0936 394 683

Tổng đài Tư Vẫn Miễn Phí

Mẫu chuẩn (QC) nhôm (Al) tinh khiết

Tên sản phẩm: Mẫu chuẩn (QC) nhôm (Al) tinh khiết

Giá: Liên Hệ

Metals/Aluminium Base/Aluminium, pure

Lượt xem 405

Metals/Aluminium Base/Aluminium, pure

Code No. Description Unit
JCRM-R034 Alumina, CRM, only available as set, please see JCRM-R034-R036, Powder 50 g (powder)
JCRM-R035 Alumina, CRM, only available as set, please see JCRM-R034-R036, Powder 50 g (powder)
JCRM-R036 Alumina, CRM, only available as set, please see JCRM-R034-R036, Powder 50 g (powder)
VS-SH12/3 Alumina, CRM, Semi-Concentrated, Powder 100 g (powder)
JCRM-R034-R036 Alumina, CRM, set of 3 x 20 g (1 x 20 g each of JCRM-R034, JCRM-R035 and JCRM-R036), Powder 3 x 50 g (powder)
CERAM-AN25-100G Alumina, RM, Powder 100 g (powder)
CERAM-AN26-100G Alumina, RM, Powder 100 g (powder)
BAM-301 Aluminium 99,8, chips 100 g
BAM-310 Aluminium alloy Al99,85Mg1 - disc (60 mm x 25 mm) disc
HYD-VAW-1400-2 Aluminium base, Al 99,9, CRM, Disc 60 mm x 20 mm disc

S-PY-9618

Aluminium base, Certified Reference Material, Disc 55 x 30 mm disc
S-ALU-122C/01 Aluminium base, Certified Reference Material, Disc 60 x 26 mm disc
S-ALU-437/01 Aluminium base, Certified Reference Material, Disc 60 x 26 mm disc
S-ALU-143/05 Aluminium base, Certified Reference Material, Disc 65 x 25 mm disc
S-ALU-613/08 Aluminium base, Certified Reference Material, Disc 65 x 25 mm disc
S-ALU-162/01 Aluminium base, CRM, 60 x 25 mm disc
S-ALU-121/03 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-423/02 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-433/04 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-442/04 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc

S-ALU-445C/01

Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-451/04 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-454/02 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-511/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-514/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-516/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-521/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-522/02 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-537C/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-551/02 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc

S-ALU-554/01

Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-611/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-632/02 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-724/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-822/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-823/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-116/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 26 mm disc
S-ALU-116/02 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 26 mm disc
S-ALU-252C/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 26 mm disc
S-ALU-391C/01 Aluminium base, CRM, Disc 60 x 26 mm disc

S-ALU-637C/01

Aluminium base, CRM, Disc 60 x 26 mm disc
S-ALU-525/04 Aluminium base, CRM, Disc 65 x 24 mm disc
S-ALU-325/03 Aluminium base, CRM, Disc 65 x 25 mm disc
S-PY-10687 Aluminium base, CRM, Mushroom (54 x 5 mm) each
S-PY-10780 Aluminium base, CRM, Mushroom (54 x 5 mm) each
S-ALU-134/05 Aluminium base, PURE, CRM, 1050, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-135/02 Aluminium base, PURE, CRM, 1050, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-123/04 Aluminium base, PURE, CRM, 1075, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-133/02 Aluminium base, PURE, CRM, 1075, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-121/06 Aluminium base, PURE, CRM, 1080, cast, Disc 60 x 25 mm disc

S-ALU-131/03

Aluminium base, PURE, CRM, 1080, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-122/07 Aluminium base, PURE, CRM, 1080, cast, Disc 65 x 25 mm disc
S-ALU-112/03 Aluminium base, PURE, CRM, 1199, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-113/03 Aluminium base, PURE, CRM, 1199, cast, Disc 60 x 26 mm disc
S-ALU-114/03 Aluminium base, PURE, CRM, 1199, cast, Disc 60 x 27 mm disc
S-ALU-116/04 Aluminium base, PURE, CRM, 1200, cast, Disc 60 x 26 mm disc
S-ALU-117/02 Aluminium base, PURE, CRM, 1200, cast, Disc 60 x 27 mm disc
S-ALU-136/02 Aluminium base, PURE, CRM, 3102, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-141/01 Aluminium base, PURE, CRM, 8005, cast, Disc 60 x 25 mm disc
S-ALU-124/04 Aluminium base, PURE, CRM, 8077, cast, Disc 60 x 25 mm disc

S-ALU-611/03

Aluminium base, PURE, CRM, 8112, cast, Disc 60 x 26 mm disc
HYD-VAW-1501-1 Aluminium base, PURE, CRM, AlFe, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
S-ALU-117/03 Aluminium base, PURE, CRM, Disc 68 x 25 mm disc
S-ALU-117/04 Aluminium base, PURE, CRM, Disc 68 x 25 mm disc
S-ALU-132/04 Aluminium base, PURE, CRM, Low Alloy, cast, Disc 60 x 25 mm disc
BAS-BCS-RM 198F Aluminium base, PURE, RM, 659.2 C Melt Pt., Block 100 g (6.5 x 4.0 x 2.0 cms) block
BAS-BCS-RM 195G Aluminium base, PURE, RM, Block 300 g (5.5 x 5.5 x 5 or 8.5 x 4 x 4cms) block
HYD-VAW-1101 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1105 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1108 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc

HYD-VAW-1201

Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1204 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1206 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1300 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1301 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1302 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1303 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1306 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-2405 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
HYD-VAW-1205 Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc

HYD-VAW-1407

Aluminium base, PURE, RM, cast, Disc 60 mm x 20 mm disc
BAS-BCS-RM 195G(100G) Aluminium base, PURE, RM, Chips 100 g 100 g
NCS HS49715-1 Aluminium base, Purity, CRM, also available as set of 7 standards, please see NCS HS49715-1--7, Disc 45 mm x 40 mm disc
NCS HS49715-2 Aluminium base, Purity, CRM, also available as set of 7 standards, please see NCS HS49715-1--7, Disc 45 mm x 40 mm disc
NCS HS49715-3 Aluminium base, Purity, CRM, also available as set of 7 standards, please see NCS HS49715-1--7, Disc 45 mm x 40 mm disc
NCS HS49715-4 Aluminium base, Purity, CRM, also available as set of 7 standards, please see NCS HS49715-1--7, Disc 45 mm x 40 mm disc
NCS HS49715-5 Aluminium base, Purity, CRM, also available as set of 7 standards, please see NCS HS49715-1--7, Disc 45 mm x 40 mm disc
NCS HS49715-6 Aluminium base, Purity, CRM, also available as set of 7 standards, please see NCS HS49715-1--7, Disc 45 mm x 40 mm disc
NCS HS49715-7 Aluminium base, Purity, CRM, also available as set of 7 standards, please see NCS HS49715-1--7, Disc 45 mm x 40 mm disc
NCS HS49710d-1 Aluminium base, Purity, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49710d-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc

NCS HS49710d-2

Aluminium base, Purity, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49710d-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49710d-3 Aluminium base, Purity, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49710d-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49710d-4 Aluminium base, Purity, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49710d-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49710d-5 Aluminium base, Purity, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49710d-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49710d-6 Aluminium base, Purity, CRM, Only available as set of 6 standards, please see NCS HS49710d-1--6, Disc 62 mm x 30 mm disc
NCS HS49710d-1--6 Aluminium base, Purity, CRM, Set of NCS HS49710d - 1-6 (only available as set), set of 6 discs set of 6 discs
NCS HS49715-1--7 Aluminium base, Purity, CRM, Set of NCS HS49715 - 1-7, set of 7 discs set of 7 discs
BAM-223 Copper-alloy CuZn39Pb2, chips 100 g
NCS HS53703-1 Pure Aluminum, disc 38 mm x 32 mm (available as set only , NCS HS53703-1--5) disc
NCS HS53703-2 Pure Aluminum, disc 38 mm x 32 mm (available as set only , NCS HS53703-1--5) disc

NCS HS53703-3

Pure Aluminum, disc 38 mm x 32 mm (available as set only , NCS HS53703-1--5) disc
NCS HS53703-4 Pure Aluminum, disc 38 mm x 32 mm (available as set only , NCS HS53703-1--5) disc
NCS HS53703-5 Pure Aluminum, disc 38 mm x 32 mm (available as set only , NCS HS53703-1--5) disc
NCS HS91701a-1 (Pure Aluminum) Pure Aluminum, disc 60 x 33 mm (available as set only , NCS HS91701a-1-6 (Pure Aluminum)) disc
NCS HS91701a-2 (Pure Aluminum) Pure Aluminum, disc 60 x 33 mm (available as set only , NCS HS91701a-1-6 (Pure Aluminum)) disc
NCS HS91701a-3 (Pure Aluminum) Pure Aluminum, disc 60 x 33 mm (available as set only , NCS HS91701a-1-6 (Pure Aluminum)) disc
NCS HS91701a-4 (Pure Aluminum) Pure Aluminum, disc 60 x 33 mm (available as set only , NCS HS91701a-1-6 (Pure Aluminum)) disc
NCS HS91701a-5 (Pure Aluminum) Pure Aluminum, disc 60 x 33 mm (available as set only , NCS HS91701a-1-6 (Pure Aluminum)) disc
NCS HS91701a-6 (Pure Aluminum) Pure Aluminum, disc 60 x 33 mm (available as set only , NCS HS91701a-1-6 (Pure Aluminum)) disc
NCS HS91701a-1-6 (Pure Aluminum) Pure Aluminum, set of 6 discs each 60 x 33 mm Set of 6 discs

NCS HS53703-1--5

Pure Aluminum, set only, set of 5 discs each 38 mm x 32 mm Set of 5 discs
ERM-EB384a Pure copper - disc 40 mm x 30 mm disc
MBH-51XG00H4C Residuals in Aluminium, Cast, Certified Reference Material (CRM), disc 50 mm x 20 mm each
BAM-BNM 010 Tin-lead solder - granulated powder 100 g

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
logo_zalofb
TÌM KIẾM NHANH
Dưới 1.000.000 VND
1.000.000-2.000.000 VND
2.000.000-10.000.000 VND
Trên 10.000.000 VND
Sản phẩm chính hãng
Hàng hóa đa dạng, phong phú nhiều chủng loại
Vận chuyển siêu tốc
Giao hàng tận nơi,đảm bảo chất lượng sản phẩm
Uy tín, chất lượng
Cam kết chính sách bảo hành và chế độ hậu mãi
LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA COACH

Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016

VPGD: Số 15-A15 Khu Đô Thị Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: ‎0243 633 2120 

Hotline: 0936 394 683 | Email: [email protected]

KẾT NỐI

Khách hàng tiêu biểukh-123

Các đối tác lớn:
logo-sub
Bản quyền thuộc về ALPHA COACH