fulllogo_transparent_nobuffer

0936 394 683

Tổng đài Tư Vẫn Miễn Phí

Danh sách các Chất Chuẩn Dược theo Dược Điển Nhật - Japanese Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari

Danh sách các Chất Chuẩn Dược theo Dược Điển Nhật - Japanese  Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari
danh-sach-cac-chat-chuan-duoc-theo-duoc-dien-nhat-japanese-pharmacopoeia-cpachem-bungari - ảnh nhỏ  1

Tên sản phẩm: Danh sách các Chất Chuẩn Dược theo Dược Điển Nhật - Japanese Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari

Giá: Liên Hệ

Color Solutions
Standard Solutions for Volumetric Analysis
Buffer Solutions
Standard Solutions

Lượt xem 293

Color Solutions

Ref. Number Description Volume msr Validity
JPH093.L1 Cobalt (II) Chloride Colorimetric Stock Solution 100 ml 24
JPH094.L1 Copper (II) Sulfate Colorimetric Stock Solution 100 ml 24
JPH095.L1 Iron (III) Chloride Colorimetric Stock Solution 100 ml 24
JPH096 Matching Fluids for Color - kit of 20 fluids (A-T) 200 ml 24


Standard Solutions for Volumetric Analysis

Ref. Number Description Volume msr Validity
JPH001 Ammonium Thiocyanate 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH002 Ammonium Iron (III) Sulfate 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH003 Barium Chloride 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH004 Barium Chloride, 0.02 mol /L 1000 ml 12
JPH005 Barium Chloride 0.01 mol/l (concentrate to be diluted) 1000 ml 12
JPH006 Barium Perchlorate 0.005 mol/l 1000 ml 12
JPH007 Bismuth Nitrate 0.01 mol/l 1000 ml 12
JPH008 Bromine 0.05 mol/l 1000 ml 12
JPH009 Cerium (IV) Tetraammonium Sulfate 1000 ml 12
JPH010 Disodium Dihydrogen Ethylenediamine Tetraacetate, 0.1 mol/L 1000 ml 24
JPH011 Disodium Dihydrogen Ethylenediamine Tetraacetate 0.05 mol/l 1000 ml 24
JPH012 Disodium Dihydrogen Ethylenediamine Tetraacetate 0.02 mol/l 1000 ml 24
JPH013 Hydrochloric Acid 2 mol/l 1000 ml 12
JPH014 Hydrochloric Acid 1 mol/l 1000 ml 24
JPH015 Hydrochloric Acid 0.5 mol/l 1000 ml 24
JPH016 Hydrochloric Acid 0.2 mol/l 1000 ml 24
JPH017 Iodine 0.05 mol/l 1000 ml 12
JPH018 Magnesium Chloride 0.05 mol/l 1000 ml 12
JPH019 Oxalic Acid 0.05 mol/l 1000 ml 12
JPH020 Perchloric Acid 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH021 Perchloric Acid-1,4-Dioxane 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH022 Potassium Bromate 1/60 mol/l 1000 ml 12
JPH023 Potassium Dichromate 1/60 mol/l 1000 ml 12
JPH024 Potassium Hexacyanoferrate (III) 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH025 Potassium Hydroxide 1 mol/l 1000 ml 12
JPH026 Potassium Hydroxide 0.5 mol/l 1000 ml 12
JPH027 Potassium Hydroxide 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH028 Potassium Hydroxide-Ethanol, 0.5 mol/L  1000 ml 3
JPH029 Potassium Iodate 0.05 mol/l 1000 ml 12
JPH030 Potassium Iodate 1/60 mol/l 1000 ml 12
JPH031 Potassium Iodate 1/1200 mol/l 1000 ml 12
JPH032 Potassium Permanganate, 0.02 mol/L 1000 ml 12
JPH033 Silver Nitrate 0.1 mol/l 1000 ml 24
JPH034 Sodium Acetate, 0.1 mol/L 1000 ml 12
JPH035 Sodium Hydroxide 1 mol/l 1000 ml 12
JPH036 Sodium Hydroxide 0.5 mol/l 1000 ml 12
JPH037 Sodium Hydroxide 0.2 mol/l 1000 ml 12
JPH038 Sodium Hydroxide 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH039 Sodium Lauryl Sulfate 0.01 mol/l 1000 ml 12
JPH040 Sodium Methoxide 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH041 Sodium Methoxide-1,4-Dioxane 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH042 Sodium Nitrite 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH043 Sodium Oxalate 0.005 mol/l 1000 ml 12
JPH044 Sodium Thiosulfate 0.1 mol/l 1000 ml 24
JPH045 Sulfuric Acid 0.5 mol/l 1000 ml 24
JPH046 Sulfuric Acid 0.25 mol/l 1000 ml 24
JPH047 Sulfuric Acid 0.1 mol/l 1000 ml 24
JPH048 Sulfuric Acid 0.05 mol/l 1000 ml 24
JPH049 Titanium (III) Chloride, 0.1 mol/L  100 ml 12
JPH050 Zinc 0.1 mol/L 1000 ml 12
JPH051 Zinc Acetate, 0.05 mol/L 1000 ml 12
JPH052 Zinc Acetate 0.02 mol/l 1000 ml 12
JPH053  Zinc Sulfate, 0.1 mol/L  1000 ml 12


Buffer Solutions

Ref. Number Description Volume msr Validity
JPH054 Borate pH Standard Solution 200 ml 12
JPH056 Carbonate pH Standard Solution 200 ml 12
JPH057 Oxalate pH Standard Solution 200 ml 12
JPH058 pH Standard Solution, Borate 200 ml 12
JPH060 pH Standard Solution, Carbonate 200 ml 12
JPH062 pH Standard Solution, Phosphate 200 ml 12
JPH063 pH Standard Solution, Phthalate 200 ml 12
JPH064 Phosphate pH Standard Solution 200 ml 12
JPH065 Phthalate pH Standard Solution 200 ml 12
JPH097 Acetate buffer solution pH 3.5 1000 ml 12
JPH098 Acetate buffer solution pH 4.5 1000 ml 12
JPH099 Acetate buffer solution pH 5.4 1000 ml 12
JPH100 Acetate buffer solution 0.01 mol/l pH 5.0 1000 ml 12
JPH101 Acetate buffer solution pH 5.5 1000 ml 12
JPH102 Acetic acid-ammonium acetate buffer solution pH 3.0 1000 ml 12
JPH103 Acetic acid-ammonium acetate buffer solution pH 4.5 1000 ml 12
JPH104 Acetic acid-ammonium acetate buffer solution pH 4.8 1000 ml 12
JPH106 Acetic acid-potassium acetate buffer solution pH 4.3 1000 ml 12
JPH107 Acetic acid-sodium acetate buffer solution 0.05 mol/l pH 4.0 1000 ml 12
JPH109 Acetic acid-sodium acetate buffer solution pH 4.5 1000 ml 12
JPH110a Acetic acid-sodium acetate buffer solution, pH 4.5, for iron limit test 1000 ml 12
JPH111 Acetic acid-sodium acetate buffer solution pH 4.7 1000 ml 12
JPH112 Acetic acid-sodium acetate buffer solution pH 5.0 1000 ml 12
JPH113 Acetic acid-sodium acetate buffer solution pH 5.5 1000 ml 12
JPH114 Acetic acid-sodium acetate buffer solution pH 5.6 1000 ml 12
JPH115 Acetic acid-sodium acetate buffer solution 1 mol/l pH 5.0 1000 ml 12
JPH116 Acetic acid-sodium acetate buffer solution 0.1 mol/l pH 4.0 1000 ml 12
JPH117 Acetic acid-sodium acetate buffer solution 0.05 mol/l pH 4.6 1000 ml 12
JPH135 Ammonia-ammonium acetate buffer solution pH 8.0 1000 ml 12
JPH136 Ammonia-ammonium acetate buffer solution pH 8.5 1000 ml 12
JPH137 Ammonia-ammonium chloride buffer solution pH 8.0 1000 ml 12
JPH138a Ammonia-ammonium chloride buffer solution, pH 10.0 1000 ml 12
JPH139a Ammonia-ammonium chloride buffer solution pH 10.7 1000 ml 12
JPH140 Ammonia-ammonium chloride buffer solution pH 11.0 1000 ml 12
JPH151a Ammonium chloride buffer solution,pH 10 1000 ml 12
JPH154 Ammonium formate buffer solution 0.05 mol/l pH 4.0 1000 ml 24
JPH160 Ammonium sulfate buffer solution 1000 ml 12
JPH172 Borate-hydrochloric acid buffer solution pH 9.0 1000 ml 12
JPH173 Boric acid-methanol buffer solution 100 ml 12
JPH174 Boric acid-potassium chloride-sodium hydroxide buffer solution pH 9.0 1000 ml 12
JPH175 Boric acid-potassium chloride-sodium hydroxide buffer solution pH 9.2 1000 ml 12
JPH176 Boric acid-potassium chloride-sodium hydroxide buffer solution pH 9.6 1000 ml 12
JPH177 Boric acid-potassium chloride-sodium hydroxide buffer solution pH 10.0 1000 ml 12
JPH178 Boric acid 0.2 mol/l - potassium chloride 0.2 mol/l TS for buffer solution 1000 ml 12
JPH193 Bromophenol blue TS pH 7.0 100 ml 12
JPH198 Carbonate buffer solution 0.1 mol/L pH 9.6 1000 ml 12
JPH208 Citric acid TS for buffer solution 1 mol/l 1000 ml 12
JPH233 Dipotassium hydrogen phosphate-citric acid buffer solution pH 5.3 1000 ml 12
JPH234 Dipotassium hydrogen phosphate 1 mol/l TS for buffer solution 1000 ml 12
JPH237 Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate 0.4 mol/l TS pH 8.5 1000 ml 24
JPH238 Disodium hydrogen phosphate-citric acid buffer solution pH 3.0 1000 ml 12
JPH239 Disodium hydrogen phosphate-citric acid buffer solution pH 4.5 1000 ml 12
JPH240 Disodium hydrogen phosphate-citric acid buffer solution pH 5.4 1000 ml 12
JPH241 Disodium hydrogen phosphate-citric acid buffer solution 0.05 mol/L pH 6.0 1000 ml 12
JPH242 Disodium hydrogen phosphate-citric acid buffer solution pH 6.0 1000 ml 12
JPH243 Disodium hydrogen phosphate-citric acid buffer solution pH 7.2 1000 ml 12
JPH244 Disodium hydrogen phosphate-citric acid buffer solution for penicillium origin b-galactosidase pH 4.5 1000 ml 12
JPH263 Gelatin-phosphate buffer solution 100 ml 12
JPH264 Gelatin-phosphate buffer solution pH 7.0 100 ml 12
JPH265 Gelatin-phosphate buffer solution, pH 7.4 100 ml 12
JPH265a Gelatin-phosphate buffer solution, pH 7.4 1000 ml 12
JPH266 Gelatin-tris buffer solution 100 ml 12
JPH267 Gelatin-tris buffer solution pH 8.0 100 ml 12
JPH271 Hydrochloric acid-ammonium acetate buffer solution pH 3.5 1000 ml 12
JPH277 Hydrochloric acid-potassium chloride buffer solution pH 2.0 1000 ml 12
JPH297 Hydroxylammonium chloride TS pH 3.1 100 ml 12
JPH342 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid buffer solution 0.02 mol/l pH 7.0 100 ml 6
JPH343 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid buffer solution 0.02 mol/l pH 8.0 100 ml 6
JPH344 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid buffer solution 0.1 mol/l pH 7.0 100 ml 6
JPH355 2,2',2''-Nitrilotriethanol buffer solution pH 7.8 1000 ml 12
JPH369 Phosphate buffer solution for component determination of bupleurum root 1000 ml 12
JPH370 Phosphate buffer solution for pancreatin 100 ml 12
JPH371 Phosphate buffer solution pH 3.0 1000 ml 12
JPH372 Phosphate buffer solution 0.02 mol/l pH 3.0 1000 ml 12
JPH373 Phosphate buffer solution pH 3.1 1000 ml 12
JPH374 Phosphate buffer solution 0.05 mol/L pH 3.5 1000 ml 12
JPH375 Phosphate buffer solution 0.02 mol/l pH 3.5 1000 ml 12
JPH376 Phosphate buffer solution 0.1 mol/l pH 4.5 1000 ml 12
JPH377 Phosphate buffer solution 0.1 mol/L pH 5.3 1000 ml 12
JPH378 Phosphate buffer solution 1/15 mol/L pH 5.6 1000 ml 12
JPH379 Phosphate buffer solution pH 5.9 1000 ml 12
JPH380 Phosphate buffer solution pH 6.0 1000 ml 12
JPH381 Phosphate buffer solution 0.05 mol/l pH 6.0 1000 ml 12
JPH382 Phosphate buffer solution pH 6.2 1000 ml 12
JPH383 Phosphate buffer solution pH 6.5 1000 ml 12
JPH384 Phosphate buffer solution pH 6.8 1000 ml 12
JPH385 Phosphate buffer solution 0.01 mol/L pH 6.8 1000 ml 12
JPH386 Phosphate buffer solution 0.1 mol/L pH 6.8 1000 ml 12
JPH387 Phosphate buffer solution pH 7.0 1000 ml 12
JPH388 Phosphate buffer solution 0.05 mol/L pH 7.0 1000 ml 12
JPH389 Phosphate buffer solution 0.1 mol/L pH 7.0 1000 ml 12
JPH390 Phosphate buffer solution pH 7.2 1000 ml 12
JPH391 Phosphate buffer solution pH 7.4 1000 ml 12
JPH392 Phosphate buffer solution 0.03 mol/L pH 7.5 1000 ml 12
JPH393 Phosphate buffer solution pH 8.0 1000 ml 12
JPH394 Phosphate buffer solution for antibiotics 0.1 mol/L pH 8.0 1000 ml 12
JPH395a 0.02 mol/L Phosphate buffer solution, pH 8.0 1000 ml 12
JPH396 Phosphate buffer solution 0.1 mol/l pH 8.0 1000 ml 12
JPH397 Phosphate buffer solution 0.2 mol/l pH 10.5 1000 ml 12
JPH398 Phosphate buffer solution pH 12 1000 ml 12
JPH399 Phosphate buffer solution for antibiotics pH 6.5 1000 ml 12
JPH400 Phosphate buffer solution for processed aconite root 1000 ml 12
JPH401 Phosphate-buffered sodium chloride TS 1000 ml 12
JPH402 Phosphate buffer-sodium chloride TS 0.01 mol/L pH 7.4 1000 ml 12
JPH404 Phosphoric acid-sodium sulfate buffer solution pH 2.3 1000 ml 12
JPH405 Phosphoric acid-acetic acid-boric acid buffer solution pH 2.0 1000 ml 12
JPH409 Potassium chloride-hydrochloric acid buffer solution 1000 ml 12
JPH416 Potassium dihydrogen phosphate TS 0.1 mol/L pH 2.0 1000 ml 12
JPH417 Potassium dihydrogen phosphate TS 0.25 mol/L pH 3.5 100 ml 12
JPH419 Potassium dihydrogen phosphate 0.05 mol/l pH 3.0 100 ml 12
JPH420 Potassium dihydrogen phosphate TS 0.05 mol/l pH 4.7 1000 ml 12
JPH423 Potassium dihydrogen phosphate TS for buffer solution 0.2 mol/l 1000 ml 12
JPH426 Potassium hydrogen phthalate buffer solution pH 3.5 1000 ml 12
JPH427 Potassium hydrogen phthalate buffer solution pH 4.6 1000 ml 12
JPH428 Potassium hydrogen phthalate buffer solution 0.3 mol/l pH 4.6 1000 ml 12
JPH429 Potassium hydrogen phthalate buffer solution pH 5.6 1000 ml 12
JPH442 Pyrophosphate buffer solution pH 9.0 100 ml 12
JPH443 Pyrophosphate buffer solution 0.05 mol/l pH 9.0 100 ml 6
JPH457 Sodium dihydrogen phosphate TS pH 2.5 100 ml 12
JPH460 Sodium dihydrogen phosphate TS 0.05 mol/l pH 2.6 100 ml 12
JPH461 Sodium dihydrogen phosphate TS 0.05 mol/l pH 3.0 100 ml 12
JPH462 Sodium dihydrogen phosphate TS 0.1 mol/l pH 3.0 100 ml 12
JPH478 Sodium phosphate buffer solution 0.1 mol/L pH 7.0 1000 ml 12
JPH482 Sodium tetraborate-calcium chloride buffer solution pH 8.0 1000 ml 12
JPH497 Tartrate buffer solution pH 3.0 1000 ml 12
JPH504 Tetramethylammonium hydroxide TS pH 5.5 1000 ml 12
JPH514 Trichloroacetic acid-gelatin-tris buffer solution 100 ml 12
JPH517 Triethylamine buffer solution pH 3.2 1000 ml 12
JPH518 Triethylamine-phosphate buffer solution pH 5.0 1000 ml 12
JPH522 Tris-acetic acid buffer solution pH 6.5 1000 ml 12
JPH523 Tris buffer solution 0.5 mol/L pH 6.8 1000 ml 12
JPH524 Tris buffer solution pH 7.0 1000 ml 12
JPH525 Tris buffer solution 0.05 mol/l pH 7.0 1000 ml 12
JPH526 Tris buffer solution 0.1 mol/l pH 8.0 1000 ml 12
JPH527 Tris buffer solution pH 8.2 1000 ml 12
JPH528 Tris buffer solution pH 8.4 1000 ml 12
JPH529 Tris buffer solution 0.05 mol/L pH 8.6 1000 ml 12
JPH530 Tris buffer solution pH 8.8 1000 ml 12
JPH531 Tris buffer solution pH 9.5 1000 ml 12
JPH532 Tris-hydrochloride buffer solution 0.2 mol/L pH 7.4 1000 ml 12
JPH533 Tris-hydrochloride buffer solution 0.05 mol/L pH 7.5 1000 ml 12
JPH537 Zinc acetate buffer solution 0.25 mol/L pH 6.4 1000 ml 12


Standard Solutions

Ref. Number Description Volume msr Validity
JPH066 Standard Aluminum Stock Solution 100 ml 12
JPH067 Standard Ammonium Solution 100 ml 12
JPH068 Standard Arsenic Stock Solution 100 ml 12
JPH069 Standard Boron Solution 100 ml 12
JPH070 Standard Cadmium Stock Solution 100 ml 12
JPH071 Standard Calcium Solution 100 ml 12
JPH072 Standard Calcium Solution for Atomic Absorption Spectrophotometry 100 ml 12
JPH073 Standard Copper Stock Solution 100 ml 12
JPH074 Standard Cyanide Stock Solution 100 ml 12
JPH075 Standard Fluorine Solution 100 ml 12
JPH076 Standard Gold Stock Solution 100 ml 12
JPH077 Standard Gold Solution for Atomic Absorption Spectrophotometry 100 ml 12
JPH078 Standard Iron Solution 100 ml 12
JPH079 Standard Lead Stock Solution 100 ml 12
JPH080 Standard Mercury Solution (100 times concentrated) 100 ml 12
JPH081 Standard Methanol Solution 100 ml 12
JPH082 Standard Nickel Solution 100 ml 12
JPH083 Standard Nitric Acid Solution 100 ml 12
JPH084 Standard Phosphoric Acid Solution  100 ml 12
JPH085 Standard Potassium Stock Solution 100 ml 12
JPH086 Standard Selenium Stock Solution 100 ml 12
JPH087 Standard Silver Stock Solution 100 ml 12
JPH088 Standard Sodium Dodecylbenzene Sulfonate Solution 100 ml 12
JPH089 Standard Sodium Stock Solution 100 ml 12
JPH090 Standard Tin Solution (100 times concentrated) 100 ml 12
JPH091 Standard Zinc Stock Solution 100 ml 12
JPH092 Standard Zinc Solution for Atomic Absorption Spectrophotometry (100 times concentrated) 100 ml 12

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
logo_zalofb
TÌM KIẾM NHANH
Dưới 1.000.000 VND
1.000.000-2.000.000 VND
2.000.000-10.000.000 VND
Trên 10.000.000 VND
Sản phẩm chính hãng
Hàng hóa đa dạng, phong phú nhiều chủng loại
Vận chuyển siêu tốc
Giao hàng tận nơi,đảm bảo chất lượng sản phẩm
Uy tín, chất lượng
Cam kết chính sách bảo hành và chế độ hậu mãi
LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA COACH

Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016

VPGD: Số 15-A15 Khu Đô Thị Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: ‎0243 633 2120 

Hotline: 0936 394 683 | Email: [email protected]

KẾT NỐI

Khách hàng tiêu biểukh-123

Các đối tác lớn:
logo-sub
Bản quyền thuộc về ALPHA COACH